Next – versjon 5.1

Nytt i denne versjonen er oppslag mot Konto og adresseringsregister (KAR), internkontroll med krav til godkjent salgsoppgave og muligheten for å slå sammen dokumenter til PDF. I arbeidet med å flytte funksjonalitet fra Next Office til Next vil du fra versjon 5.1 finne Administrasjon av oppdragstyper i Next. Oppgjørsmessig er det nå mulig å benytte rabatt-posteringer. I tillegg er det i denne versjonen gjort mange små og større forbedringer med fortsatt fokus på optimalisering.

Kjekt å vite før/etter oppgradering:

 • For å aktivere krav om godkjent salgsoppgave settes innstilling pr. oppdragstype under administrasjon på side Oppdragstyper

Innhold

Oppslag i Konto og adresseringsregister (KAR) NY

Iht. hvitvaskingskontroll skal meglere dokumentere at mottakers kontonummer som er registrert på en kontakt i Next er sjekket opp imot KAR-registeret. I KAR-registeret sjekkes det om innsendt fødselsnummer er innehaver av kontonummer.

MERK! Løsningen er transaksjonsbasert som betyr at det påløper en kostnad pr. forespørsel som sendes inn til KAR. Meglerforetaket vil bli fakturert antall forespørsler pr. mnd.

Aktivering av løsningen

KAR-kontroll aktiveres i panelet under Administrasjon – Funksjoner:

Når KAR-kontroll er aktivert blir det tydelig for innlogget bruker om et kontonummer er sjekket mot KAR eller ikke. Alle steder i Next som viser kontonummer så vil du se KAR-status knyttet til feltet «Kontonummer». Hvis et kontonummer er sjekket mot KAR vil du kunne se en logg over antall forespørsler som er sendt inn. Status-ikonet er klikkbart og aktiverer sidepanel for å se logg og utføre ny spørring.

Sidepanel «KAR historikk» åpnet fra side Oppgjør. Kontonummer sjekket mot KAR – eier av kontonummer stemmer med KAR.

Slik fungerer løsningen

 1. Alle steder der kontonummer har et felt så vil det vises en KAR-status som også er en knapp der du aktiverer sidepanelet for å sende inn ny forespørsel og se logg over tidligere forespørsler til KAR (loggen er dokumentasjonen)
 2. I oppgjørsbildet spesielt vil du kunne se status og utføre sjekk mot KAR på følgende steder:
  • I venstre del av oppgjørsvinduet vil du nå se kontonummer og KAR-status på hver kontakt (hvis fullmektig er det kontonummer og KAR-status på selger, ikke fullmektig)
  • I selve posteringen vil du kunne sende en forespørsel til KAR

Når du legger til ny postering eller åpner en eksisterende postering vil du se KAR-status knyttet til kontonummer for selgere og kjøpere

 1. Når du sender en forespørsel til KAR vil alle steder der kontonummeret du sjekker er registrert bli oppdatert.
 2. Når du ser KAR-status er det følgende farger som beskriver statusen:
  • Hvit = Kontonummer som er registrert er ikke tidligere sjekket mot KAR
  • Grønn = Det er match på fødselsnummer og kontonummer i Next og i KAR-registeret (det vil komme en forklaring fra bank)
  • Rød = Det er ikke match på fødselsnummer og kontonummer i Next og i KAR-registeret (det vil komme en forklaring fra bank)
  • Oransje = Svaret fra KAR er ikke lenger gyldig – NB! Svar fra KAR er gyldig frem til midnatt samme dag som forespørselen ble besvart
  • Grå = Fargen vises når det har gått mer enn 30 dager fra siste mottatte svar fra KAR
   Farger og ikonbruk i KAR-knappen. Merk at knappen også blir grønn når det er utført en manuell kontroll, men at mouseoverteksten da vil vise «Kontonummeret er manuelt kontrollert.»
 1. Egen løsning for å dokumentere avvik med «Manuell kontroll». Benyttes der du vet at registrert kontonummer ikke tilhører kunden og du har en forklaring på dette. Du legger inn en kommentar og status blir grønn.
 2. Alle forespørsler og manuelle kontroller registreres i en logg som dokumentasjon på kontroller mot KAR og det opprettes en aktivitet på oppdraget og kunden. I løsningen så logges følgende:
  – Forespørsler til KAR
  – Endringer av kontonummer
  – Endringer av fødselsnummer
  – Endringer av organisasjonsnummer
  – Manuelle kontroller.Loggen viser følgende data:

  1. Dato og klokkeslett for sendt forespørsel
   NB! Vises kun hvis vi ennå ikke har fått et svar
  2. Brukeren som har sendt inn forespørsel
  3. Kontonummer og fødselsnummer/org.nummer som ble sjekket mot KAR
  4. Hvis fødselsnummer: se siste 5 siffer kryptert
  5. Kunne se hele fødselsnummer i en tooltip
  6. Svar fra KAR på forespørselen
  7. Dato og klokkeslett på mottatt svar
 1. Hver forespørsel til KAR-registret er en aktivitet på oppdrag og kunde
 2. Hver forespørsel vil medføre en kostnad som blir fakturert samlet fra Vitec hver måned

KAR-spørringer fra lånenummer på pant

KAR-spørringer er knyttet til kontonummer som er registrert på en kontakt i basen. KAR-spørringer fra lånenummer på et pant avviker fra løsningen som er beskrevet over. Spørringer på lånenummer vil ikke loggføres, men det opprettes aktiviteter på oppdraget som dokumentasjon på utførte spørringer. KAR-statusen vises på lånenummeret, men vil ikke vises i posteringsdataene da det feltet peker mot kontonummer registrert på kontakten.

Administrasjon av oppdragstyper NY

Side «Oppdragstyper» ligger under Administrasjon og viser registrerte oppdragstyper i listevisning. Tabellen har et eget filter for å skjule inaktive oppdragstyper, sorteringsmulighet pr. kolonne og muligheten for fargemarkering av regler. Benytt Utfør-menyen for å opprette en ny oppdragstype og angi ID, navn og andre innstillinger:

 • kategorier for journalføringer, transaksjonstype, standard for vederlagsform og hvem som er oppdragsgiver
 • regelsett for hvordan systemet skal håndtere oppdragstyper. Les mer om ny regel «Krav til godkjent salgsoppgave» under Dokumenter, maler og rapporter
 • feltoppett oppdragstypene skal ha for brukere
Administrasjon av oppdragstyper. Regelkolonnen har klikkbare tagger som gir en visuell hjelp for å identifisere andre oppdragstyper med samme regel.

Dashboard

Oppstartsdato for leads i widget «Kundestrøm» NY

Administrator kan nå angi startdato for leads som trakten benytter for å vise kundestrøm for brukere og avdeling. Innstillingen åpnes fra side Administrasjon – «Kundestrøm». Trakten vil ikke vise kontakter som er knyttet til oppdrag før datoen som er satt. I tillegg så oppdateres trakten hvert døgn på hvilke typer relasjoner som skal vises.

Hvis administrator endrer på startdato for trakten vil følgende kontakter forbli uendret for å sikre at avtaler ikke fjernes:

 • Aktivitetstyper som er knyttet til reservert type «Befaring» og/eller «Oppfølging»
 • Aktiviteter som har «Utføres dato» frem i tid
 • Aktiviteter som er passert i tid, men ikke satt til utført

Nye rader i widget «Oppdrag»

Widgeten «Oppdrag» er utvidet med nye rader:

 • «Kontraktsarbeid» viser oppdrag som er omsatt, men ikke sendt til oppgjør
 • «Overtakelser» viser kommende overtakelser de neste 30 dager
 • «Sendt oppgjør» viser oppdrag som er overført til oppgjør, men ikke arkivert

«Kontraktsarbeid» og «Sendt oppgjør» erstatter «Solgte/utleide oppdrag».

Klikk på en rad for å navigere til filtert objektliste.

Info i widget «Resultater»

Det er lagt inn tooltip som forklarer grunnlaget for Hit ratio, Befaringer, Oppdrag inn, Salg og Provisjon.

Info i widget «Til tinglysning»

Oppgjørsansvarliges initialer er lagt inn og vises etter endringsdato og meglers initialer.

Digital samhandling

Forutsetningsbrev fra bank – elektronisk utgave

Når banken leverer forutsetningsbrevet elektronisk sammen med pantedokumentet av typen PDF inn til digital samhandling vises det nå status-kort for brevet under e-Tinglysing på siden «Depot og e-tinglysing». Dokumentet ligger også på siden «Dokumenter». Hvis banker leverer forutsetningsbrevet i XML-format vises ikke dokumentet i Next pr. i dag. Ambita og Vitec samarbeider om en felles løsning for dette i en fremtidig versjon.

Bedre informasjonsinnhenting ved grunnboksoppslag

Matrikler som registreres i Next kan nå sjekkes mot Kartverket om de er et realsameie eller jordsameie. Det er kun ved funksjonen «Oppslag grunnbok» med «Oppdater heftelser og servitutter» avhuket at Next klarer å merke matrikkelen med «Realsameie»/«Jordsameie», ikke ved oppretting av nytt objekt. Sistnevnte vil bli løst i en senere versjon av Next.

En matrikkel som er et realsameie eller jordsameie vil ved oppslag grunnbok markeres på siden «Pant og lån». Slike matrikler skal ikke flettes inn i skjøter da matrikkelen som overskjøtes står som del-hjemmelshaver på slike. Vet megler at en matrikkel er et sameie så kan megler manuelt registrere dette i Next. Funksjonen «Oppslag grunnbok» har funksjonen for å sjekke om en matrikkel er et realsameie eller jordsameie: Hvis du på forhånd vet at matrikkelen du registrerer er et realsameie eller jordsameie kan du ved registrering allerede angi dette i matrikkelen på siden «Objektsbeskrivelse»:

For hver matrikkel kan du angi om det er av type sameie. Ordinære matrikler skal ha «Ingen».

Marked og Tjenester

Nye eiendomstyper under annonsetype «Bolig – Salg»

Ved valg av annonsetype «Bolig – Salg» ved opplegg av nye nettannonser er nå eiendomstypene «Garasje/Parkering» og «Bygård/Flermannsbolig» tilgjengelig i nedtrekkslisten:

Pant og lån

Pantefane for aksjenNY

På aksjeboliger er det opprettet egen fane for aksjen på samme måte som for andelen. Her kan det da registreres pant uavhengig av hovedmatrikkelen på eiendommen (som fortsatt er i egen fane). Dersom formattering av aksjenr. er med bindestrek eller komma vil denne ikke forstås av Next som tall og dermed ikke vises i navngivningen av pantefanen. Pantefanen vises heller ikke dersom det ikke er lagt til et aksjeselskap på objektet.

Oppslag grunnbok

Når det er valgt en matrikkel i siden skal sidepanel «Oppslag grunnbok» gjenspeile dette. Dvs. at nedtrekkslisten ikke alltid skal foreslå den første matrikkelen i listen.

Tips

Navigering

I tipspanel vises nå eierskap og oppdragene som er opprettet ut fra tipset. Dette for lettere navigering til kundens objekter. I tillegg er det lagt inn link til Eiendomsverdi på tipsets adresse:

Innstilling for tipsmottaker

Når et mottakerskjema er utgått vil det ikke vises i listen med mindre du velger å vise dem:

Dokumenter, maler og rapporter

Slå sammen dokumenter til PDF NY

Dokumenter i Next kan nå slås sammen til et PDF-dokument. Dette vil være nyttig i flere sammenhenger, eksempelvis:

 • før salgsoppgaven lages i Next Publish: slå sammen alle relevante vedlegg og kategoriser som «Salgsoppgave vedlegg»
 • før utsending av e-post med vedlegg: ved behov for kryptering eller for enklere gjennomlesing av mottaker
 • før e-signering: når flere dokumenter skal signeres

På dokumentsiden velger du Utfør – «Slå sammen til PDF» for å markere dokumenter. Du kan velge både PDF-dokumenter og dokumenter som er opprettet fra maler i Next. Når du klikker «Videre» kan du tilpasse rekkefølge og dokumentegenskaper før PDF-en opprettes. Her foreslås navn «Dokumenter <adresse>» og kategori «Diverse». I seksjonen «Dokumentet omhandler» hentes det inn kontakter fra valgte dokumenter.

Drag-and-drop i sidepanel «Slå sammen til PDF»

Merk: 

 • passordbeskyttede dokumenterer kan ikke benyttes
 • elektronisk signerte dokumenter kan ikke velges
 • dokumenter som er opprettet fra maler i Next kan ha egne PDF-vedlegg som også blir en del av det nye dokumentet
 • PDF-en som opprettes har ingen knytning til dokumentkildene som forblir uendret på objektet/kontakten.

Digital samhandling/e-Tinglysing: Nye dokumentkategorier i Next

Det er nå innført nye dokumentkategorier som en forberedelse til støtte for e-Tinglysing med vedlegg hos Kartverket. Her vil bestemte vedleggstyper bli godkjent som vedlegg, og disse vedleggene er nå opprettet i Next:

 • Testament
 • Gjensidig testament
 • Skifteattest/uskifteattest
 • Skiftefullmakt
 • Begrunnelse for dokumentavgift
 • Salgsfullmakt (Ok i dag)
 • Kjøpsfullmakt (Ok i dag)

Angi krav til godkjent salgsoppgave pr. oppdragstype NY

Det er tilrettelagt for at du kan flagge at salgsoppgave-dokumentet er godkjent av oppdragsgiver under «Egenskaper». Dokumenter som er godkjent av oppdragsgiver vises med et flaggikon i både liste- og kortvisning:

Salgsoppgave godkjent av oppdragsgiver markeres med ikon rød tommel opp. Øvrige dokumenter godkjent av oppdragsgiver markeres med ikon gul tommel opp.
Det er mulig å sette en innstilling for at det skal finnes en godkjent salgsoppgave før oppdraget kan settes til Markedsføringsklart. Dette innebærer at det må være registrert en PDF med dokumentkategorien «Salgsoppgave» på oppdraget, og denne må være markert med «Godkjent av oppdragsgiver».

Les mer om administrasjon av oppdragsyper i eget avsnitt.

Dokumentmaler

Fritekstsøk på maler gir nå treff på oppdragstyper, depotjournaltyper og posteringskoder for enklere filtrering. Tidligere ga den kun treff på beskrivelse (malens navn) og kategori.

Flettekoder

Det er utført noen forbedringer på eksisterende flettekoder i versjon 5.1:

 • Flettekodene [[kjoper.navnutenfullmektig]], [[selger.navnutenfullmektig]], [[*kjoper.navnutenfullmektig]] og [[*selger.navnutenfullmektig]] (de to siste i foreach) er døpt om slik at det er mer intuitivt hva de fletter. I versjon 5.1 har vi derfor endret disse til [[xxxx.navnutenfullmektigogkontaktperson]] fordi de eliminerer både kontaktperson og fullmektig i flettingen. Alle kunder som bruker disse flettekodene må derfor endre i de malene der de er brukt. Malen vil ikke feile ved bruk av disse opprinnelige flettekodene, men gi «Mangler data». Det er i tillegg levert nye flettekoder av samme type for flere andre oppdragsparter. Se lenger ned.
 • Flettekoden [[*arving.epost]] i foreach arving in Model.arvinger ble innført i Next versjon 4.5. Imidlertid ble det i versjon 5.0 gjort en endring slik at den opprinnelige flettekoden da ble gjeldende ([[*arving.emailadresse]]),slik at vi var nødt for å endre tilbake til opprinnelig flettekode i Vitecmalene. Nå er denne flettekoden endret tilbake til [[*arving.epost]] i foreach arving in Model.arvinger i denne versjonen. Kunder bes derfor endre i sine maler dersom de har benyttet [[*arving.emailadresse]].

Det er også levert en del nye flettekoder i versjon 5.1. Disse listes opp nedenfor:

 1. Beskrivelsesfelt: gebyr forkjøpsrett: [[oppdrag.gebyrforkjopsrett]]
 2. Arvingens eierbrøk:
  1. Hovedkontakt: [[arving.eierbrok]]
  2. I foreach arving in Model.arvinger: [[*arving.eierbrok]]
 3. Navn uten fullmektig (privatperson) og kontaktperson (firma):
  1. Saksøkte
   1. [[saksokte.navnutenfullmektigogkontaktperson]]
   2. I foreach: [[*saksokte.navnutenfullmektigogkontaktperson]]
  2. Saksøker
   1. [[saksoker.navnutenfullmektigogkontaktperson]]
   2. I foreach: [[*sasoker.navnutenfullmektigogkontaktperson]]
  3. Grunneier
   1. [[grunneier.navnutenfullmektigogkontaktperson]]
   2. I foreach: [[*grunneier.navnutenfullmektigogkontaktperson]]
  4. Arving
   1. [[arving.navnutenfullmektigogkontaktperson]]
   2. I foreach: [[*arving.navnutenfullmektigogkontaktperson]]
  5. Hjemmelshaver
   1. [[hjemmelshaver.navnutenfullmektigogkontaktperson]]
   2. I foreach: [[*hjemmelshaver.navnutenfullmektigogkontaktperson]]
 4. Depotdokument: Rettighetshavers orgnr.: [[depotdokument.rettighetshaversorgnr]]
 5. Aktiviteter for tvangssalg (reserverte typer):
  1. Begjæring om stadfestelse: [[tvangssalg.begjaringomstadfestelse.dato]]
  2. Stadfestelseskjennelse: [[tvangssalg.stadfestelseskjennelse.dato]]
 6. Alle fakturalinjer/faktureringsklare poster knyttet mot en kunde som er kjøper eller selger på oppdraget (basert på fakturaløsningen levert i versjon 5.0):
  1. Selger:
   1. Selgers bokførte, fakturerte poster – Fakturalinjer fra en utgående faktura som har status opprettet, sendt eller oppgjort
    1. i foreach faktura in Model.selgersfakturerte.poster:
     1. PosteringsID/kode: [[*faktura.kode]]
     2. Beskrivelse: [[*faktura.beskrivelse]]
     3. Beløp: [[*faktura.belop]]
     4. Beløp eks mva: [[*faktura.belopeksmva]]
     5. Posteringsdato: [[*faktura.dato]]
   2. Selgers bokførte og kladdede, fakturerte poster – Bokførte, fakturerte poster, samt poster knyttet til faktura som venter på behandling i regnskap og posteringer/budsjettposter som er satt faktureringsklar
    1. i foreach faktura in Model.selgersfakturerte.alleposter:
     1. PosteringsID/kode: [[*faktura.kode]]
     2. Beskrivelse: [[*faktura.beskrivelse]]
     3. Beløp: [[*faktura.belop]]
     4. Beløp eks mva: [[*faktura.belopeksmva]]
     5. Posteringsdato: [[*faktura.dato]]
  2. Kjøper:
   1. Kjøpers bokførte, fakturerte poster – Fakturalinjer fra en utgående faktura som har status opprettet, sendt eller oppgjort
    1. I foreach faktura in Model.kjopersfakturerte.poster:
     1. PosteringsID/kode: [[*faktura.kode]]
     2. Beskrivelse: [[*faktura.beskrivelse]]
     3. Beløp: [[*faktura.belop]]
     4. Beløp eks mva: [[*faktura.belopeksmva]]
     5. Posteringsdato: [[*faktura.dato]]
   2. Kjøpers bokførte og kladdede, fakturerte poster – Bokførte, fakturerte poster, samt poster knyttet til faktura som venter på behandling i regnskap og posteringer/budsjettposter som er satt faktureringsklar
    1. i foreach faktura in Model.kjopersfakturerte.alleposter:
     1. PosteringsID/kode: [[*faktura.kode]]
     2. Beskrivelse: [[*faktura.beskrivelse]]
     3. Beløp: [[*faktura.belop]]
     4. Beløp eks mva: [[*faktura.belopeksmva]]
     5. Posteringsdato: [[*faktura.dato]]
 7. Alle selgers bokførte og kladdede posteringer – Skal flette budsjettposter på vanlig måte frem til oppdraget er omsetningsført. Når oppdraget er omsetningsført skal det flettes både kladdede og bokførte/overførte posteringer:
  1. Vederlag/andre inntekter:
   1. Liste i foreach vederlag in Model.selgervederlag.alleposter:
    1. [[*vederlag.beskrivelse]]
    2. [[*vederlag.kode]]
    3. [[*vederlag.belopeksmva]]
    4. [[*vederlag.belop]]
   2. Summeringer – disse finnes fra før, men inkluderer nå kladdede posteringer:
    1. [[oppdrag.selgervederlagsum]]
    2. [[oppdrag.selgervederlagsumeksmva]]
    3. [[oppdrag.selgervederlagmedprovsum]]
    4. [[oppdrag.selgervederlagmedproveksmvasum]]
  2. Utlegg:
   1. Liste i foreach utlegg in Model.selgerutlegg.alleposter:
    1. [[*utlegg.beskrivelse]]
    2. [[*utlegg.kode]]
    3. [[*utlegg.belop]]
   2. Sum utlegg – denne finnes fra før, men inkluderer nå kladdede posteringer:
    1. [[oppdrag.selgerutleggsum]]
  3. Andre utgifter:
   1. Liste i foreach utgift in Model.selgerutgifter.alleposter:
    1. [[*utgift.beskrivelse]]
    2. [[*utgift.kode]]
    3. [[*utgift.belop]]
   2. Sum andre utgifter – denne finnes fra før, men inkluderer nå kladdede posteringer:
    1. [[oppdrag.selgerutgiftersum]]
  4. Sum utlegg og andre utgifter – denne finnes fra før, men inkluderer nå kladdede posteringer:
   1. [[oppdrag.selgerutleggogutgiftersum]]
  5. Sum provisjon, vederlag (andre inntekter), utlegg og andre utgifter – disse finnes fra før, men inkluderer nå kladdede posteringer:
   1. Uten mva: [[oppdrag.selgersamletsumeksmva]]
   2. Med mva: [[oppdrag.selgersamletsum]]
 8. Prosjektmaster – Prosjektbeskrivelse:
  1. Kjøpsbetingelser:
   1. Prisinformasjon: [[oppdrag.prosjekt.prisinformasjon]]
   2. Tilvalg og endringer: [[oppdrag.prosjekt.tilvalgogendringer]]
   3. Betalingsbetingelser: [[oppdrag.prosjekt.betalingsbetingelser]]
   4. Forbehold fra utbygger: [[oppdrag.prosjekt.forbeholdfrautbygger]]
  2. Prosjektbeskrivelse:
   1. Om prosjektet: [[oppdrag.prosjekt.omprosjektet]]
   2. Garasje/parkering: [[oppdrag.prosjekt.garasjeparkering]]
   3. Forsikringsselskap: [[oppdrag.prosjekt.forsikringsselskap]]

Andre dokumentforbedringer

 • Inaktive oppdragstyper kan ikke lenger velges i kategorisering på dokumentmaler
 • Flere felt støtter nå linjeskift. I denne versjonen leverer vi støtte for linjeskift i feltet «Heftelser og rettigheter»
 • Feilen som gjorde at tinglysingsetat av og til ikke kunne bli valgt ved fletting, er nå rettet. Feilen oppstod gjerne i forbindelse med oppdatering av Next.

Dødsbo

 • Opprettelse av dødsbo-oppdrag er nå mulig på eierskapssiden på kontakt. Det velges «Opprett befaring» via Utfør-menyen.
 • Oppdragsparter: Det er innført felt for å kunne registrere eierandel på arvingene, på samme måte som for selger, kjøper, hjemmelshaver og saksøkt. Det leveres også flettekode for dette feltet, se avsnitt «Flettekoder».

Bud

 • Budgivning/Motbud: Tidligere har ikke informasjon om finansiering kommet med fra tidligere bud når megler registrerer et motbud fra selger. Årsaken til det var at selger er budgiver og denne har ikke gitt inn bud med finansieringsinformasjon tidligere og dermed ble den delen tom i et motbud. Forbedringen som nå er gjort er at ved motbud ser Next på mottakeren av motbudet i stedet og ser om det er registrert informasjon om finansering på siste registrerte bud på vedkommende
 • Budgivning og budbekreftelse på sms: Tidligere er sms med svaret «JA» fra budgiver blitt skjult i sms-loggen på et bud hvis megler har endret på dokumentasjonstypen etter at sms er sendt ut til budgiver men før kunden har svart på sms. Nå så vises sms med svaret fra kunden uansett. I sms-loggen vil du kunne se at innkommet sms ikke er benyttet til dokumentasjon på budet
I loggen ser du en tooltip med informasjon om at sms ble besvart, men før svaret kom inn i Next endret en bruker på dokumentasjonstypen på budet

Sjekkliste

 • Valget «Ikke relevant» er flyttet ut fra detaljvisningen i et sjekkpunkt og ligger nå plassert i overskriften sammen med avkrysningsboksen. Samtidig er det gjort forbedringer i tekstflyt – orddeling fungerer bedre på oversiktssider der sjekklisten er plassert i egen arkfane:
 • Feilmeldinger fra leverandør ved bestilling fra sjekklister: Når bestillinger av tjenester feiler og bestillingen er trigget fra sjekklisten så vil bruker se feilmeldingen fra leverandøren i sjekklistepunktet:
  Eksempel på en feilmelding fra en leverandør som nå vises i sjekklisten når en bestilling av en tjeneste feiler

Oppgjør

 • Budsjettoppstilling: Det er nå støtte for å legge inn rabatter i oppdragsbudsjettet og posteringer som krediterer selger vil nå tas hensyn til i budsjettet.
 • Faktura: Fakturaløsningen støtter nå fakturering på utløpte oppdrag. Fakturaen lages på lik måte som andre oppdrag:
  • Gå til et utløpt oppdrag
  • Sett føringer til fakturering
  • Gå til Faktura -> Utfør -> Opprett faktura
 • Overføring til oppgjør:
  • Mappekontrollen tar nå hensyn til aksjeboliger og ser på aksjens pant istedenfor matrikkelen på hovedbruket.
  • Det tas også hensyn til «Pantefrafall uten innfrielse». Pant flagget med «Pantefrafall» og «Ingen dekning» trenger ikke å ha en lånesaldo for å få grønt lys i mappekontrollen.
 • Depot: Bryteren «Ikke tinglyst» er nå standard av ved innsjekk av flere depotføringer som har vært sjekket ut til Kartverket.
 • Notatfeltet i Oppgjørsinfo heter nå «Notat fra Next Office»
 • Oppgjørsstatus i Next Office: Det er nå en ny oppgjørsstatusgruppe: «Oppgjør utbetalt». Denne tas hensyn til av Ambita sin monitorering.

Prosjekt

 • Tilknytt prosjektenhet: Det vises nå litt mer info i sidepanel for «Tilknytt prosjektenhet» på siden «Oppdragsparter» på Prosjektmaster. Dette for å tydeliggjøre funksjonen for å kopiere over en oppdragspart til prosjektenheter:
 • Oppdragsparter: Det er åpnet for å synliggjøre at en oppdragspart har flere relasjoner i et prosjekt. Tidligere ble den relasjonen som hadde høyeste prioritet vist og andre relasjoner skjult:
  Eksempel på at en selger også kan ha flere relasjoner på master.
 • Prosjektmaster: Det er rettet en feil på siden «Prosjektenheter» som gjorde at Totalpris ikke ble summert når kjøpers omkostninger ikke var fylt ut. Dette er rettet i denne versjonen.
 • Feltet «Bolignummer» har nå samme navn alle steder i Next. Tidligere het feltet «Husnummer» enkelte steder (sidene «Prosjektenheter» – sidepanel «Nøkkelinfo» (Prosjektmaster) og «Prosjektenheten»). 

Meglerprovisjon

Bonusutbetaling

Det er nå mulig å styre når bonus skal utbetales. Tidligere skjedde dette i slutten av året, men nå kan du velge om utbetalingen skal skje i samme periode som den slår inn, i perioden etter eller i et visst antall måneder etter, i inntjeningsperioden eller i et visst antall måneder etter inntjeningsperioden. Innstillingene settes på lønnsprofilen eller direkte på en bruker:

Utbetalingen synliggjøres som en egen rad under «Øvrige posteringer», samt at den øker beløpet for «Utbetalt provisjon», «Totalt utbetalt denne periode» og «Akkum. utbetalt»:

Forklaring på «Utbetalingshyppighet» og «Utbetalingsperiode»

«Utbetalingshyppighet» er innstillingen for hvor mange ganger i året utregningen skal «nullstilles», dvs. begynne på nytt. Dersom du f.eks. har valgt hyppighet lik «Månedlig» og utbetalingsperiode lik «I samme periode som terskel ble oppnådd», så vil utbetalingen inntreffe hver måned dersom den ansatte tjener terskelverdi hver måned. Med utbetalingshyppighet lik «Årlig» vil den ansatte få utbetalt kun én gang, og det vil da skje i samme periode som terskelen ble nådd.

Inntjeningsperioden er den perioden du har valgt som utbetalingshyppighet, altså velger du utbetalingshyppighet lik «Halvårlig» så vil valg «I slutten av inntjeningsperioden» gjøre at utbetalingen kommer i juni.

Grensesnitt

Siden har fått layout som samsvarer med redigeringsmodus på siden «Objektbeskrivelse». Dette gir bedre oversikt og enklere vedlikehold av innstillingene i en lønnsprofil.

 • grå bakgrunn pr. seksjon og midtstilt seksjonsoverskrift som forblir synlig ved scroll
 • navigasjonssnarvei pr. seksjon
 • tabelloppsett med kolonneoverskrifter i regler
Redigering av en lønnsprofil.

Øvrige forbedringer og feilrettinger

 • Objektbeskrivelse:
  • Felt for boligselskap (Aksjeselskap/Borettslag/Sameie) er skjult inntil boligselskap er valgt på oppdraget. Dette er gjort på bakgrunn av at kunder som fylt ut feltene fikk alt overskrevet når boligselskap ble valgt etterpå.
  • Aksjeselskap og aksjenr. vises nå i seksjon «Grunninfo» i tillegg til i seksjon «Boenheten» og «Aksjeselskapet».
 • Forleng oppdragsperiode: funksjonen for å forlenge oppdragsperioden fungerte ulikt for prosjekt og bruktbolig og kunne gi usikkerhet om ny utløpsdato ble registrert korrekt. Sidepanel «Oppdragsperiode» kan nå åpnes fra Utfør-menyen med valget «Forleng oppdragsperiode» og i redigeringsmodus på siden når kalenderikonet til feltet «Oppdraget gyldig til» benyttes. Merk at ny utløpsdato som settes blir lagret selv om siden i utgangspunktet var i redigeringsmodus og videre redigering avbrytes.
 • Megler og leverandører (via HUB) kan ikke lenger sette en oppgjørsstatus til en lavere verdi enn den oppdraget allerede har. Det betyr f.eks. at derom et oppdrag har fått status «Oppgjør utbetalt», vil ikke statusen bli satt til «OTP mottatt» når megler eller en leverandør huker av for at OTP-en er mottatt i sjekklisten.
 • Ny bruker: Ved brukerregistrering er sluttet-feltene skjult inntil brukeren er opprettet og klar.
 • GDPR-rapport: Det vises nå hvilken rolle kontakten har på de ulike oppdragene han/hun er knyttet til.
 • Opprettelse av e-takst: Eiendomsverdi har økt antall bilder i en e-Takst fra 8 bilder til 16 bilder og i Next er dette oppdatert i sidepanelet der du velger inn bilder fra objektet: