Next – versjon 5.2

Nytt i denne versjonen er følgende hovedsaker:

 • Meglerstøtte: Verktøy for backoffice-avdelinger
 • Hovedmaster-nivå for prosjekt med underliggende byggetrinn
 • Mulighet for å reservere prosjektenheter med frist – settes automatisk tilbake til ledig
 • Funksjon for å avlyse visninger

I tillegg er det i denne versjonen gjort mange små og større forbedringer med fortsatt fokus på optimalisering.


Versjoner nyhetsbrev

Dato/Versjon Kommentar
23.05.2022 Nytt avsnitt under Dokumentmaler: Vise beløp som bokstaver
20.04.2022 Fjernet setning angående overføring av ektefelle til e-Tinglysing i påvente av at funksjonalitet blir gjort tilgjengelig.
23.03.2022 E-signering med forhåndsbekreftelse kan nå aktiveres.

Kjekt å vite før/etter oppgradering:

 • Autoutsendelse av SMS støtter nå valg av oppdragstyper. I den sammenheng ber vi administrator om å legge opp nye eller endre eksisterende regler.
 • Flettekodene for Saksbehandler 2 har fått ny betydning pga. introduksjonen av rolle Medhjelper på objektet. Malforfatter må se gjennom meglerforetakets maler og oppdatere flettekoder der disse er i bruk.
 • Oppdrag med krav til godkjent salgsoppgave kan overføres til egen hjemmeside. Dette er noe kunder selv må vurdere hvordan skal fungere sammen med egen hjemmesideleverandør.
 • Digital samhandling: Ambita informerer om nytt avklaringspunkt som tas i bruk tirsdag 14.12

Innhold

Meglerstøtte NY

Next får nå en løsning for å formalisere backoffice/meglerstøtte-funksjonene som benyttes av mange foretak. Dette er en løsning som minner om oppgjør sin, men som kommer inn på et tidligere tidspunkt og begrenser ikke hva megler kan gjøre med oppdraget.

Megler bruker sjekklisten for å melde saker til meglerstøtte. Disse sakene får en egen status som følges opp av meglerstøtte-brukere. Megler og meglerstøtte jobber så videre med sakene i henhold til foretakets sjekkliste.

Det er en del funksjoner som må settes opp for at dette skal kunne tas i bruk:

Definer meglerstøtteavdeling

Alle avdelinger kan knyttes til en meglerstøtteavdeling. Dette gjøres under «Avdelinger og regioner».

Side Avdelinger
Innstillinger for avdeling med valg av meglerstøtteavdeling.

Brukerrelasjon meglerstøtte

Alle brukere som jobber i meglerstøtteavdelingen, kan velges som meglerstøtte på oppdrag som har en meglerstøttestatus. Rollen «Meglerstøtte» kan velges fra en liste med brukere fra meglerstøtteavdelingen. Hvis brukeren som velger er et gyldig valg vil denne vises først i nedtrekkslisten.

Angi meglerstøtte i seksjon Oppdragsansvarlig
Relasjon «Meglerstøtte» legges inn på side Oppdragsavtale.

Macroer i sjekkliste for å sette meglerstøtte

I sjekklisten kan man sende en sak til meglerstøtte. Macroen «Send til meglerstøtte», når denne utløses går det varsle i bjella til alle som kan være meglerstøtte på det aktuelle oppdraget. Vi anbefaler at det sendes en e-post til de som jobber med dette som lenker til oppdraget, slik at de blir klar over oppdraget uten å sjekke lister. I tillegg bør sjekklistepunktet sette status: «Sendt til meglerstøtte <meglerstøttestatus>».

I sjekklisten kan man definere en macro som åpner sidepanel for å definere mottak av oppdraget hos meglerstøtte. I dette kan det velges fra en liste med brukere fra meglerstøtte avdelingen (hvis denne finnes) eller alle brukere. Hvis brukeren som velger er et gyldig valg vil denne vises først i nedtrekkslisten.

Nedtrekksliste for valg av meglerstøtte

I sjekklisten kan man sette opp en macro, «Avslutt meglerstøtte», som fjerner brukerrelasjon «Meglerstøtte» fra oppdraget.

Widget for oversikt over alle oppdrag flagget med meglerstøtte

Widgeten viser alle oppdrag som har en aktiv meglerstøtte-status. Det blir skilt på oppdrag som har fått tildelt en meglerstøtte og de uten. Begge listene blir fordelt på meglerstøtte-status og/eller oppdragsstatus.

Widget Meglerstøtte
Fane for «Tildelt andre» i widgeten «Til Meglerstøtte»

Porteføljestyring for meglerstøtte

I rapportsettet finner man nå en egen rapport for å håndtere meglerstøtte sin portefølje. Denne lar brukeren flytte mange oppdrag til en (ny) meglerstøtte. Denne viser oppdrag per meglerstøtte (inkludert de «uten») fordelt på avdeling, meglerstøtte-status og/eller oppdrag-status. Her kan grupper velges og flyttes til (ny) meglerstøtte.

Meglerstøtte-status

Meglerstøtte får sitt eget sett med statuser. Disse settes fra sjekklisten og vises på side objektoversikt.

Meglerstøttestatus på oversiktssiden til et objekt
Blå statusbokser på side objektoversikt.

Egen side for meglerstøtte sine oppdrag

Det er nå en egen side for å liste opp oppdrag til meglerstøtte. Den nås fra widgeten til meglerstøtte og lister alle oppdragene man har filtrert på der.

Prosjekt

Byggetrinn NY

Det er nå mulig å registrere prosjektmastere i flere nivåer. Dette gjør det mulig å registrere byggetrinn som prosjektmastere og ha byggetrinnene koblet til et hovedprosjekt. Med begrepet byggetrinn så er det vanlige prosjektmastere. All markedsføring m.m. foregår fra det enkelte byggetrinn.

Knytte et nytt prosjekt til en hovedmaster

Ved opprettelse av et prosjekt angir man om et prosjekt skal legges under et annet prosjekt. Prosjektet som skal være en HOVEDMASTER for flere prosjekter kan ikke ha prosjektenheter registrert. Når et nytt prosjekt legges inn under en hovedmaster kopieres automatisk alle data fra siden «Prosjektbeskrivelse» og selgere ned på prosjektet som blir et byggetrinn slik at bruker slipper å registrere dette på nytt.

Valg av hovedmaster når et nytt prosjekt opprettes
I feltet for byggetrinn kan man søke opp hovedmastere som er prosjektmastere uten prosjektenheter.

Etter lagring vil man se tekst i tekstfeltene som er hentet fra HOVEDMASTER:

Tekst fra hovedmaster blir kopiert inn

Roller fra hovedmaster blir kopiert inn

MERK! Tekster som registreres på en HOVEDMASTER bør være tekster som er generelle og gjenbrukbare på alle byggetrinn som knyttes til denne.

Knytte et eksisterende prosjekt til en hovedmaster

I dag har mange kunder prosjekter der man ønsker å opprette en hovedmaster og knytte eksisterende prosjekter til denne. Fremgangsmåten er slik:

 1. Velg «Nytt prosjekt» i hovedmenyen og opprett en prosjektmaster på vanlig måte
 2. Når man har opprettet masteren skal det ikke registreres enheter på masteren
 3. Gå så til prosjektmastere man ønsker å legge inn under hovedmasteren som byggetrinn
 4. Velg funksjonen «Knytt til annen prosjektmaster» i utfør-menyen på oversiktssiden
 5. Søk opp hovedmasteren og velg hovedmasteren
 6. Merk: Data blir ikke kopiert over fra hovedmaster når man knytter til eksisterende prosjekter

Utførvalget Knytt til annen prosjektmaster

Oversikt over byggetrinnene på en hovedmaster

En hovedmaster gjør om siden «Prosjektenheter» til «Prosjektoversikt» og der ser man prosjektstatus pr. byggetrinn:

Side prosjektoversikt
Side Prosjektoversikt

Pr. prosjektstatus kan man gjøre følgende:

 • Navigere til byggetrinnet ved å enten klikke på prosjektnavnet (lenke) eller høyreklikke og velge om byggetrinnet skal åpnes i egen fane
 • Kan eksportere hele oversikten over til Excel og da vil hvert enkelt prosjekt få egen fane med enhetsoversikten inkludert:

Videre utvikling som må gjøres i samarbeid med referansegruppen:

 • Oversiktssiden er ikke tilpasset nivået som blir sett på senere (widgeter og innhold)
 • Funksjoner på undersider er ikke tilpasset

Navigasjon mellom byggetrinn

I forbindelse med levering av funksjon for å registrere flere prosjektmastere (byggetrinn) er det også gjort tilpasning med navigering og merking i søk.

Knapp for å navigere til byggetrinn
Nedtrekksliste i venstre skjermdel «Velg byggetrinn» og markering av byggetrinn i søk
Knapp for å gå til prosjektmaster
På lavere nivå av prosjekter er knappen todelt. «Til prosjektmaster» tar brukeren til øverste nivå. Pil ned («Velg byggetrinn») lister opp prosjekthierarkiet.

Tidsbestemt reservasjon NY

Det er nå mulig å registrere en tidsbestemt reservasjon av en prosjektenhet. Når en prosjektenhet reserveres kan det legges inn dato og klokkeslett for når reservasjonen automatisk opphører. I dag foregår denne operasjonen manuelt. Det er også mulig å reservere en enhet uten frist. Oversikt over tidsbestemte reservasjoner på en enhet vises i nytt panel Reservasjonshistorikk. På side prosjektenheter vises «Reservasjonen opphører <dato>» i enhetskortet og informasjonen er også tilgjengelig som en egen kolonne i listevisning.

Oppheving av en reservasjon: som tidligere kan dette gjøres manuelt. Når det skjer automatisk ved fristens utløp får tilknyttede meglere et varsel i «bjella», samtidig som potensiell kjøper får tilbake opprinnelig relasjon. Hvis ikke interessenten var registrert på objektet før reservasjonen får denne relasjon Visningsdeltaker (uforandret).

Tidsbestemt reservasjon av en prosjektenhet
Reservasjonspanel, reservasjonshistorikk og varsling i «bjella» når en reservasjon er opphevet.

Forbedring på registrering av viktige aktiviteter

Ved registrering av viktige aktiviteter på prosjektenheter (Forhåndsbefaring, Overtakelse og 1-årsbefaring) vil det nå ikke bli lagt inn ny aktivitet dersom det allerede er registrert en dato av samme typen. Tidligere innlagt dato vil da bli oppdatert.

Ny informasjon på side Prosjektoppgjør

Kolonnene «Bolignr» og «Leilighetsnr» er nå tilgjengelig på side Prosjektoppgjør. Disse vil også kunne tas ut til Excel.

Andre forbedringer Prosjekt

 • Ved tilbaketrekking av en enhet med tilknyttet parkeringsplass skal parkeringsplassen bli ledig og ikke være reservert.
 • Estimert totalpris summerte ikke parkeringsplass. Dette er nå løst.

Budgivning

Budstatus «Avbrutt» NY

På budsiden er det nå mulig å avbryte et bud som er sendt ut. Hvis en megler etter utsendelse av SMS oppdager at budet var feil og kunden svarer tilbake med NEI, så forblir status «Venter på buddokumentasjon». Hvis megler legger inn et avvik så blir budet journalført, noe som også er feil.

Valget «Avbryt budregistrering» aktiverer knappen «Fullfør avbrytelse» i budpanelet. En advarsel viser hva dette innebærer: Avbrytes budregistreringen vil påbegynt bud få status «Avbrutt». Budet vil ikke vises i budjournalen. Svar på utsendt SMS vil ikke endre budets status.

Avbryt budregistrering
Nytt valg i budpanelet: «Avbryt budregistrering»

Skjule SMS-bekreftelser for avbrutte bud

Når en megler sender ut bud-SMS for å dokumentere registrert bud og utsendelsen avbrytes av megler så vil statusen på buddokumentasjon fjernes fra budstatus-panelet i toppmenyen.

Relasjon Budoppfølging

Når en megler sletter en interessent fra et oppdrag så skal sporene fra vedkommende slettes fra oppdraget (GDPR-sletting). Hvis en interessent som slettes har en relasjonstype som medfører at vedkommende vises under «Oppfølging» på bud så skal slettingen av interessenten medføre at vedkommende fjernes fra «Oppfølging» i alle bud.

Når en megler endrer relasjon på en interessent fra en relasjon som er flagget med «Budoppfølging» til en relasjon som ikke er flagget så skal interessenten (gruppe eller enkeltperson) settes til «trakk seg» og ikke dukke opp under oppfølging i neste bud.

bud kr 0 eller negativt beløp

Det er nå mulig å legge inn bud på kr 0,- eller bud med negativt beløp i Next. Behovet kan oppstå for en kontraktposisjon der bud kr 0 betyr «samme pris som selger kjøpte for» og/eller negativt beløp der man byr selgeren et tap.

Pant og lån

Angi avdeling ved bestilling av grunnbok

Det er nå mulig å endre mottaker av utskrifter som er bestilt fra Ambita/Kartverket (servitutter og bekreftet grunnbok), til andre avdelinger som er knyttet til oppdraget.

Det kan bestilles til oppgjørsavdelingen, meglerstøtte-avdelingen eller oppdragets opprinnelige avdeling.

Nedtrekksliste Firma i sidepanel Oppslag grunnbok
Nedtrekksliste «Firma» i sidepanel Oppslag grunnbok.

Realsameie og jordsameie

Matrikler som registreres i Next kan nå sjekkes mot Kartverket om de er knyttet til en annen matrikkel (realsameie eller jordsameie). Når en matrikkel opprettes på et objekt, via «Nytt objekt» eller via funksjonen «Oppslag grunnbok» og matrikkelen er hjemmelshaver i en annen matrikkel skal matrikkelen opprettes automatisk og bli flagget som realsameie eller jordsameie på siden Pant og lån. Slike matrikler skal ikke flettes inn i skjøter da matrikkelen som overskjøtes står som del-hjemmelshaver på slike.

Visning

Side Visninger er oppdatert med funksjoner for å avlyse visning og sende SMS til visningsdeltakere.

Nye valg i utførmenyen på side Visninger
Nye funksjoner i Utførmenyen på side Visninger for å avlyse visning og sende SMS.

Send SMS til visningsdeltakere NY

Bruker kan nå sende SMS til registrerte visningsdeltakere fra side Visninger. Dette fungerer som på side Interessenter/Oppdragsparter ved at man markerer deltakere i siden, før sidepanel for SMS åpnes. Du markerer mottakere ved å klikke på et visningskort, men kan også åpne deltakeroversikten i en visning og markere enkeltvis.

Avlys visning NY

Bruker kan nå avlyse en eller flere kommende visninger, varsle registrerte visningsdeltakere på SMS og oppdatere publisert visningstidspunkt – i en og samme prosess. Utsendelse av varselmelding samt oppdatering av annonse er valgfritt.

Start med å markere visninger i siden. I sidepanelet som åpnes kan man gjøre tilpasninger på mottakere og avsender av varslet. Skriv inn en valgfri tekst eller velg mal for innhold i SMS-en som blir sendt. Du kan også velge om du vil oppdatere publiserte visningstidspunkt.

SMS-varsling i forbindelse med avlysning av visninger
Avlys visning med SMS-varsling og oppdatering av annonser
Avlys visning uten SMS-varsel
Avlys visning uten varsling og uten oppdatering av annonse

Når en visning er avlyst vil visningskortet og aktiviteten på side Aktiviteter og timelister markeres som avlyst.

Avlyst visning - markering i visningskort
Markering «avlyst» i visningskort

Etter avlysning vil visningspanelet inneholde detaljer relatert til avlysningsaktiviteten:

 • dato for når visningen ble avlyst
 • hvilken bruker avlyste
 • eventuelt notat på visningsaktiviteten
 • utsendt varselmelding eller brukers årsak til avlysning uten varsel
Visningspanel med informasjon om avlysningen
Detaljer om avlysningen vises i sidepanelet til visningen.

Oppdragsavtale – Medhjelper NY

Medhjelper kan nå legges inn som oppdragspart. Den nye rollen vil få samme rettigheter som Saksbehandler 2, men vil ikke bli publisert som kontaktperson i offentlig salgmateriell og annonser.

Innføring av den nye rollen medfører en endring i flettekoder. Det eksisterer i dag flettekoder for Saksbehandler 2 som heter [[medhjelper.navn]], [[medhjelper.tittel]] osv. For at flettekodene skal beholde intuitive navn er det gjort en endring i koden, slik at de nå fletter informasjon for den nye rollen.

Vi døper også om feltene «Saksbehandler» til «Megler 1» og «Saksbehandler 2» til «Megler 2», som en konsekvens av ny medhjelperrolle. Navnendringen er avstemt med Vitecs største kunder. Dette endrer betydningen i flettekoder som var knyttet til «Saksbehandler 2». Vi leverer samtidig nye flettekoder for «Megler 2» (tidligere «Saksbehandler 2»). Se eget avsnitt Flettekoder for roller på objektet for detaljer.

Det gjøres oppmerksom på at kunder må se gjennom malene sine og endre flettekodene for Saksbehandler 2, der disse er i bruk. Next 5.2 leveres med et fritekstsøk på malinnhold som gjør det enkelt å finne berørte maler.

Navnendringene gjelder kun internt i Next da det er ledetekster og flettekoder som er endret og ikke felt-IDer som overføres til Vitec HUB. Leverandører som henter ut informasjon fra Vitec HUB skal ikke endre noe på sin side.

Seksjon Oppdragsansvarlig med nytt felt for medhjelper
Seksjon Oppdragsansvarlig med nytt felt for medhjelper. Legg merke til nye ledetekster for «Megler 1» og «Megler 2».

Oppgjør

Valgfritt feltoppsett under Oppgjørsinfo NY

Oppgjørsmedarbeidere kan nå tilpasse informasjonen som vises i venstre kolonne på side Oppgjør til et oppdrag. I fane «Oppgjørsinfo» er seksjonen med informasjonsfelt døpt om til «Oppgjørsdetaljer» og det er mulig å tilpasse hvilken informasjon som skal vises.

Velg innhold som skal vises under Oppgjørsdetaljer
Oppgjørsdetaljer på side Oppgjør med ny funksjon for å velge felt og tilpasse feltrekkefølge.

Side Oppgjørsadministrasjon NY

Oppgjør får tilgang på en ny, rettighetsstyrt oppgjørsside. På denne siden finner du mer detaljert info om alt som er postert på oppdraget, og har tilgang til verktøy som kan brukes til avansert feilsøking og feilretting. I Utførmenyen finnes valg for å tilpasse kolonner, eksportere til Excel og nullstille renteberegning på oppdraget.

Tilgang til Oppgjørsadministrasjon styres av en egen rettighet.

Hvordan benytte Oppgjørsadministrasjon

Oppgjørsadministrasjon kan benyttes når det er avvik mellom Next og regnskapssystemet på et enkelt oppdrag. Justeringer som gjøres på poster via denne siden gjelder kun i Next og overføres ikke til regnskapssystemet.

Under Oppgjørsadministrasjon finnes flere verktøy som kan benyttes:

 • Sletting av bokførte bilag  = Sletter posteringen i Next, men ikke i regnskapssystemet.
 • Tilbakestilling til kladd = Tilbakestiller posteringen til kladd i Next. Kan f.eks. brukes dersom overføringen til regnskapssystem har feilet/stoppet opp for den ene føringen uten at posten ble tilbakestilt automatisk. Hvis posten allerede er kommet inn i regnskapssystemet, vil det å bokføre posten på nytt i Next skape avvik mellom Next og regnskapssystemet («dobbel» overføring av posten).
 • Markering som bokført = Setter en postering til bokført i Next uten at det er bekreftet bokført i regnskapssystemet.

 

Regnefunksjoner i beløpsfelt NY

Alle felt der man legger inn beløp kan nå benytte grunnleggende kalkulering. Det vil si at man kan legge inn «580+580» i et felt og systemet oppdaterer beløpet til «1160». I denne versjonen støtter Next addisjon (+), subtraksjon (-), divisjon (/) og multiplikasjon (*).

Andre oppgjørsforbedringer

 • Posteringskodens ID er nå synliggjort i oppgjørsbildet for lettere å kunne se hvilken posteringskode som er benyttet

Meglerprovisjon

Globale innstillinger NY

Vi leverer nå global innstilling for å aktivere/deaktivere status og oppdragstype for når oppdrag skal inngå i meglerprovisjonsberegningen. Sidepanel Globale Innstillinger åpnes fra side Lønnsprofiler under Meglerprovisjon.

Sidepanel Globale innstillinger under lønnsprofiler
Sidepanel «Globale innstillinger» under lønnsprofiler

Innstilling for provisjonsterskel på brukernivå

Det er nå mulig å sette terskelverdi for provisjonsberegning på brukernivå. I tillegg er det innført felt for gyldighetsperiode slik at denne kan justeres midt i året uten å måtte endre eksisterende avtale.

Bryter «Aktiver solgtstatus» med tooltip: Ikke beregn meglerprovisjon på oppdrag med lavere status enn aksept av bud på valgte oppdragstyper

Konto og adresseringsregister (KAR)

KAR-løsningen som ble lansert i Next 5.1 har fått noen forbedringer.

KAR-statuser

I versjon 2 av KAR-løsningen er det nå lagt inn å vise flere statuser som Next mottar fra KAR. Følgende statuser vil man kunne se når situasjonen oppstår ved spørring til KAR:

 • 01 Ja, konto finnes og eies av angitt kunde
 • 02 Ja, konto finnes, men er omnummerert og ny konto eies av angitt kunde
 • 03 Nei, konto finnes, men eies ikke av angitt kunde
 • 04 Nei, konto finnes ikke
 • 05 Nei, Angitt konto er omnummerert, men ny konto finnes ikke
 • 06 Nei, Angitt konto er omnummerert, Ny konto finnes, men eies ikke av angitt kunde
 • 07 Angitt bank deltar ikke i KAR
 • 08 Nei, angitt konto er omnummerert, men kan ikke verifisere da ny bank ikke deltar i KAR
 • 09 Angitt reg.nr. finnes ikke
 • 10 Angitt konto ikke CDV gyldig
 • 11 Angitt kunde-ID ikke gyldig
 • 12 Spørrende banks adgang til å slå opp I KAR er sperret
 • 13 Bankens data er sperret for oppslag fra andre banker
 • 14 Nei. Konto finnes, men eierskap kan ikke verifiseres.
 • 99 Teknisk feil

Ved annen responskode vises teksten «Ukjent respons».

Aktivitetstype Hvitvaskingskontroll

Når en bruker benytter KAR-løsningen vil alle aktiviteter som opprettes automatisk få tildelt reservert aktivitetstype «Hvitvaskingskontroll». Frem til nå har det vært benyttet «Gjøremål».

Digital samhandling

Kjøpekontrakt – overføre mer kontraktsdata til Ambita

Som en del av bransjeprosjektet «Digital samhandling» skal det være mulig for banker å laste ned data fra kjøpekontrakt og signert dokument. I denne versjonen vil det være mulig for banker, når det er opprettet digital samhandling mellom megler og bank, å hente ned kontraktsdata og signert dokument. Løsningen fungerer slik at ved omsetning så overføres det kontraktsdata til Ambita som tilgjengeliggjøres for bank når de etterspør kontrakt. For at banken skal kunne laste ned signert dokument må det finnes en PDF lagret på oppdraget med oppdragskategori «Kjøpekontrakt», flagget med «Signert manuelt» eller «Signert elektronisk».

Dokumenter

E-signering med forhåndsbekreftelse NY

Vi har innført muligheten for å kreve innlogging med BankID før kontakten får se dokumentet som skal signeres. Funksjonen aktiveres i sidepanel E-signering under Administrasjon. Merk at det medfører en ekstra kostnad hver gang en kontakt logger inn, i tillegg til kostnaden for selve signeringen.

Status 23.03.2022 Funksjonen er nå tilgjengelig.

Status 17.12.2021 I påvente av at vår partner skal ferdigstille konfigurasjon, vil funksjonen dessverre ikke være tilgjengelig ved lansering av Next 5.2. Vitec aktiverer valget i Next så snart dette er på plass.

Filtrering side Dokumenter NY

Dokumentsidene på oppdrag og kontakt leveres nå med utvidet filter for enklere søk. Det er lett å se hvilke filtre som er aktivert og å gjøre justeringer i utvalg. Filtreringen fungerer likt som tilsvarende funksjonalitet som ble levert i Next 5.0 på aktivitetssidene, ved at man gjør tilpasninger direkte i siden.

Ny filtrering på side Dokumenter
Ny filtrering på side Dokumenter

Følgende filtervalg ligger inne:

 • Arkivering
 • Endret dato
 • Endret av
 • Godkjenning
 • Kategori
 • Mappe
 • Navn
 • Omhandler
 • Opprettet dato
 • Opprettet av
 • Signering
 • Type
 • Versjon

I dokumentfanen på side Oppgjør er det lagt inn brytere for «Arkivert» og «Kun signert» og det gamle filterpanelet er fjernet.

Forbedringer vedrørende godkjent salgsoppgave

Vitec leverte i versjon 5.1 funksjonalitet som forhindrer at oppdraget kan settes til markedsføringsklart før det foreligger en godkjent salgsoppgave. Denne funksjonen ekskluderte ikke arkiverte dokumenter. Nå vil arkivert, godkjent salgsoppgave ikke gi klarsignal for markedsføring av oppdraget.

På oppdrag som har krav til godkjent salgsoppgave kan det nå bestilles forhåndsvisning av annonsen på FINN, samtidig som oppdraget også kan overføres til egen hjemmeside.

MERK: Vitec er ikke ansvarlig for når eiendommen faktisk lanseres på hjemmesiden. Dette er det leverandøren av hjemmesiden som setter opp etter avtale med meglerforetaket. Hvis et oppdrag ikke skal publiseres før det er markedsføringsklart, må hjemmesideløsningen settes opp til å håndtere dette.

Knapp «Fjern formatering»

Det er lagt inn en ny knapp i dokumentredigering / sidepanel for sending av e-post for å fjerne formatering i innholdet.

Knappen Fjern formatering i sidepanel for sending av e-post
Markér tekst og trykk på «Fjern formatering» for å fjerne html-stiler i teksten (eks. skriftfarge, skriftstørrelse eller fet skrift).

Dokumentmaler

Endringer som følge av ny forskrift til Avhendingsloven

I tråd med ny forskrift om innhold i tilstandsrapporter som trer i kraft 1. januar 2022 har vi endret ledetekster til felt og laget nye flettekoder.

 • Tekstendringer (side Objektbeskrivelse)
  • «Takstmann» endres til «Bygningssakkyndig» (i samsvar med forskriftens ordlyd)
  • «Type takst» blir hetende «Type rapport»
  • «Takstdato» endres til «Rapportdato».
 • Nye flettekoder
  • [[eiendom.bygningssakkyndig]]
  • [[eiendom.rapporttype]]
  • [[eiendom.rapportdato]]
 • Eksisterende flettekoder beholdes av hensyn til kundemaler
  • [[eiendom.takstmann]]
  • [[eiendom.taksttype]]
  • [[eiendom.takstdato]]

Vise kalkulert flettekode som bokstaver NY

Det er nå mulig å vise en utregning med flettekoder som bokstaver. Kalkuleringsfunksjon $CALC(), som benyttes for utregninger, kan skrives som $CALCBOKST().

 • Eksempel:
  • gitt et oppdrag som resulterer i følgende flettekoder:
   • [[oppdrag.selgervederlagsum]] = 190,10
   • [[oppdrag.selgerutleggsum]] = 70,80
  • og en mal som benytter følgende kode: $.CALCBOKST([[oppdrag.selgervederlagsum]]+[[oppdrag.selgerutleggsum]])
  • så vil det flettes «tohundreogseksti»

Vise flettekoder som bokstaver NY

Det er nå mulig å vise en flettekode som bokstaver ved hjelp av $BOKST(). Dette blir et supplement til eksisterende flettekoder for «pris i bokstaver» [[eiendom.prisibokstaver]] og «kjøpesum i bokstaver» [[kontrakt.kjopesumibokstaver]]. Forskjellen er at det ikke vises med suffiks «kroner» i denne funksjonen. Malen Alle flettekoder er oppdatert med et eksempel, som beskrevet i nyhetsbrevet Vitecmaler Next 1. halvår 2022

Fritekstfilter malinnhold

Malforfatter kan nå benytte et fritekstfilter for å søke i malinnhold, for eksempel ved behov for å finne maler som har en bestemt flettekode.

Søk innhold i dokumentmaler
Eksempel på innholdssøk som finner Vitecmaler med flettekoder for medhjelper Tilsvarende søk for kundemaler må utføres i forbindelse med ny betydning av medhjelper i Next 5.2

Eksisterende flettekoder

Det er utført noen forbedringer på eksisterende flettekoder.

 • Mottaker
  • Ledetekst idnummer: [[mottaker.ledetekst_idnummer]]
   • Dersom mottaker er en privatperson m/fullmektig –> fletter privatpersonens ledetekst (IKKE den fullmektiges)
   • Dersom mottaker er en gruppe m/fullmektig –> fletter hovedkontaktens ledetekst (IKKE den fullmektiges)
   • Dersom mottaker er et firma m/kontaktperson –> fletter firmaets ledetekst (IKKE kontaktpersonens)
  • Ledetekst f.dato/orgnr: [[mottaker.ledetekst_fdato_orgnr]]
   • Dersom mottaker er en privatperson m/fullmektig –> fletter privatpersonens ledetekst (IKKE den fullmektiges)
   • Dersom mottaker er en gruppe m/fullmektig –> fletter hovedkontaktens ledetekst (IKKE den fullmektiges)
   • Dersom mottaker er et firma m/kontaktperson –> fletter firmaets ledetekst (IKKE kontaktpersonens)
  • F.dato/orgnr med og uten punktum: [[mottaker.fdato_orgnr]] og [[mottaker.fdato_orgnr_utenpunktum]]
   • Dersom mottaker er en privatperson m/fullmektig –> fletter privatpersonens f.dato/orgnr. (IKKE den fullmektiges)
   • Dersom mottaker er en gruppe m/fullmektig –> fletter hovedkontaktens f.dato/orgnr. (IKKE den fullmektiges)
   • Dersom mottaker er et firma m/kontaktperson –> fletter firmaets f.dato/orgnr. (IKKE kontaktpersonens)

Flettekoder for roller på objektet

For å få en god navnekonvensjon ved innføring av rolle Medhjelper, er flettekodene for «operativmegler» døpt om til «Megler 1». Eksisterende flettekoder for «Saksbehandler 2» (eks. [[medhjelper.navn]]) fletter nå informasjon fra den nye rollen «Medhjelper». Kundemaler må derfor oppdateres av hvert enkelt meglerforetak.

 • Megler 1 *
  • Navn [[megler1.navn]]
  • Bilde (URL) [[megler1.hovedbilde]]
  • Bruker-ID [[megler1.brukerid]]
  • E-post [[megler1.epost]]
  • Kort om Megler 1 [[megler1.kortommeg]]
  • Signatur (URL) [[megler1.signatur]]
  • Telefon [[megler1.tlf]]
  • Tittel [[megler1.tittel]]
  • Telefon mobil [[megler1.mobiltlf]]
  • Telefon arbeid [[megler1.arbeidtlf]]
  • Kan være ansvarlig megler? [[megler1.kanvareansvarligmegler]]
 • Megler 2 **
  • Navn [[megler2.navn]]
  • Bruker-ID [[megler2.brukerid]]
  • E-post [[megler2.epost]]
  • Kort om meg [[megler2.kortommeg]]
  • Telefon [[megler2.tlf]]
  • Tittel [[megler2.tittel]]
  • Er megler2 student? [[megler2.erstudent]]
 • Medhjelper **
  • Navn [[medhjelper.navn]]
  • Bruker-ID [[medhjelper.brukerid]]
  • E-post [[medhjelper.epost]]
  • Kort om meg [[medhjelper.kortommeg]]
  • Telefon [[medhjelper.tlf]]
  • Tittel [[medhjelper.tittel]]
  • Er medhjelper student? [[medhjelper.erstudent]]

* Malforfatter trenger ikke oppdatere egne maler.
Eksisterende flettekoder, eks. [[operativmegler.navn]] fletter identisk med [[megler1.navn]].

** Malforfatter må oppdatere egne maler.
Flettekoder [[medhjelper.xx]] henviser ikke lenger til Megler 2 (tidligere kalt Saksbehandler 2).
Tips: Benytt fritekstsøk i malsiden for å søke frem maler som inneholder «[[medhjelper.» (søk uten fnutter) og bytt ut flettekodene fra eksempelvis [[medhjelper.navn]] til [[megler2.navn]]. Berørte Vitecmaler er oppdragsavtaler og malen «Alle flettekoder» som blir oppdatert i forbindelse med lansering av versjonen.

Nye flettekoder for «salgsmegler»

Det er opprettet nye flettekoder for megleren som har omsetningsført boligen/akseptert budet:

 • Navn [[salgsmegler.navn]]
 • Bruker-ID [[salgsmegler.brukerid]]
 • E-post [[salgsmegler.epost]]
 • Kort om megler [[salgsmegler.kortommeg]]
 • Signatur [[salgsmegler.signatur]]
 • Bilde [[salgsmegler.hovedbilde]]
 • Telefon [[salgsmegler.tlf]]
 • Telefon arbeid [[salgsmegler.arbeidtlf]]
 • Telefon mobil [[salgsmegler.mobiltlf]]
 • Tittel [[salgsmegler.tittel]]

Nye flettekoder for hovedkontakt i firmaet

Det er opprettet nye flettekoder for hovedkontakter på oppdraget:

 • Hovedkontakt selger:
  • [[selger.hovedkontakt.ledetekst_fdato_orgnr]]
  • [[selger.hovedkontakt.fdato]]
  • [[selger.hovedkontakt.ledetekst_idnummer]]
  • [[selger.hovedkontakt.idnummer]]
  • [[selger.hovedkontakt.epost]]
  • [[selger.hovedkontakt.tlf]]
  • Kontaktens rolle i firmaet: [[selger.hovedkontakt.rolle]]
 • Hovedkontakt kjøper:
  • [[kjoper.hovedkontakt.ledetekst_fdato_orgnr]]
  • [[kjoper.hovedkontakt.fdato]]
  • [[kjoper.hovedkontakt.ledetekst_idnummer]]
  • [[kjoper.hovedkontakt.idnummer]]
  • [[kjoper.hovedkontakt.epost]]
  • [[kjoper.hovedkontakt.tlf]]
  • Kontaktens rolle i firmaet: [[kjoper.hovedkontakt.rolle]]
 • Hovedkontakt grunneier:
  • [[grunneier.hovedkontakt.ledetekst_fdato_orgnr]]
  • [[grunneier.hovedkontakt.fdato]]
  • [[grunneier.hovedkontakt.ledetekst_idnummer]]
  • [[grunneier.hovedkontakt.idnummer]]
  • [[grunneier.hovedkontakt.epost]]
  • [[grunneier.hovedkontakt.tlf]]
  • Kontaktens rolle i firmaet: [[grunneier.hovedkontakt.rolle]]
 • Hovedkontakt saksøker:
  • [[saksoker.hovedkontakt.ledetekst_fdato_orgnr]]
  • [[saksoker.hovedkontakt.fdato]]
  • [[saksoker.hovedkontakt.ledetekst_idnummer]]
  • [[saksoker.hovedkontakt.idnummer]]
  • [[saksoker.hovedkontakt.epost]]
  • [[saksoker.hovedkontakt.tlf]]
  • Kontaktens rolle i firmaet: [[saksoker.hovedkontakt.rolle]]
 • Hovedkontakt saksøkte:
  • [[saksokte.hovedkontakt.ledetekst_fdato_orgnr]]
  • [[saksokte.hovedkontakt.fdato]]
  • [[saksokte.hovedkontakt.ledetekst_idnummer]]
  • [[saksokte.hovedkontakt.idnummer]]
  • [[saksokte.hovedkontakt.epost]]
  • [[saksokte.hovedkontakt.tlf]]
  • Kontaktens rolle i firmaet: [[saksokte.hovedkontakt.rolle]]

Nye flettekoder for prosjekt

Det er nå levert flere nye flettekoder for prosjektsalg. Blant annet leverer vi vederlagsflettekoder som tar hensyn til verdier pr. antall enhetssalg og gir riktig provisjon/fastpris hentet fra prosjektmaster. Summeringsflettekodene tar hensyn til prosjektets vederlag (provisjon/fastpris).

 1. Flettekoder som alltid skal hente informasjon fra prosjektmaster:
  1. For første rad med informasjon om vederlag på omsetninger (altså for de første enhetssalgene):
   1. Innstilling for enhetssalg: [[oppdrag.prosjekt.vederlagenhetssalg]] – skal flette «Til og med salg nr. xx» (sett inn riktig enhetsnr. istedenfor «xx»)
   2. Type vederlag: [[oppdrag.prosjekt.provisjonstype]] – skal flette «Provisjon» eller «Fastpris» utfra hva som er valgt
   3. Prosentsats m/mva (for provisjon): [[oppdrag.prosjekt.provisjonprosent]]
   4. Prosentsats u/mva (for provisjon): [[oppdrag.prosjekt.provisjonprosenteksmva]]
   5. Fastpris beløp m/mva (for fastpris): [[oppdrag.prosjekt.fastpris]]
   6. Fastpris beløp u/mva (for fastpris): [[oppdrag.prosjekt.fastpriseksmva]]
  2. Liste opp provisjonsoppsett på prosjekt – i foreach vederlagpaomsetning in Model.oppdrag.prosjekt.vederlagpaomsetninger:
   1. Type/beskrivelse: [[*vederlagpaomsetning.beskrivelse]]
   2. Provisjon (Fastpris/Prosent) m/mva: [[*vederlagpaomsetning.provisjon]]
    1. Fletter prosent dersom «Provisjon » er valgt
    2. Fletter beløp dersom «Fastpris» er valgt
   3. Provisjon (Fastpris/Prosent)  u/mva.: [[*vederlagpaomsetning.provisjoneksmva]]
    1. Fletter prosent dersom «Provisjon » er valgt
    2. Fletter beløp dersom « Fastpris» er valgt
 2. Liste over info på enheter i foreach prosjektenhet in Model.oppdrag.prosjekt.prosjektenheter (skal kunne flettes både på en prosjektenhet og på prosjektmaster):
  1. Alfanavn: [[*prosjektenhet.alfanavn]]
  2. Eieform: [[*prosjektenhet.eieform]]
  3. Leilighetsnr.: [[*prosjektenhet.leilighetsnr]]
  4. Objektstype: [[*prosjektenhet.boligtype]]
  5. Prisantydning: [[*prosjektenhet.pris]]
  6. Overtakelse:
   1. [[*prosjektenhet.overtakelse.dato]]
   2. [[*prosjektenhet.overtakelse.klokkeslett]]
  7. Forhåndsbefaring:
   1. [[*prosjektenhet.forhaandsbefaring.dato]]
   2. [[*prosjektenhet.forhaandsbefaring.klokkeslett]]
  8. Ettårsbefaring:
   1. [[*prosjektenhet.ettarsbefaring.dato]]
   2. [[*prosjektenhet.ettarsbefaring.klokkeslett]]
 3. Felt på prosjektmaster og prosjektenhet:
  1. Dersom det flettes på en prosjektenhet og feltet ikke er utfylt på enheten, skal det hentes informasjon fra feltet på prosjektmaster. Gjelder følgende flettekoder:
   1. Aksjeselskapets navn [[aksjeselskap.navn]]
   2. Aksjeselskapets org.nr. [[aksjeselskap.orgnr]]
   3. Borettslagets navn [[brl.navn]]
   4. Borettslagets org.nr. [[brl.orgnr]]
   5. Borettslagets eierandel [[brl.andel]]
   6. Forretningsførers navn [[forretningsforer.navn]]
   7. Forretningsførers adresse [[forretningsforer.adresse]]
   8. Forretningsførers eierskiftegebyr [[forretningsforer.eierskiftegebyr]]
   9. Sameiets navn [[sameie.navn]]
   10. Sameiets org.nr. [[sameie.orgnr]]
   11. Sameiebrøk [[sameie.sameiebrok]]

Lenke til oppdragets oversiktsside NY

Det er laget en flettekode som kan være nyttig når mottakeren har tilgang til Next. Eksempelvis ved sending av e-post internt i foretaket, ved internkontroll, e-post til fagansvarlig osv.

 • URL til oppdragets oversiktsside: [[oppdrag.url]]

Kontakter – CRM

Filtrervalg Kundekategori og Bransje NY

Det er nå mulig å filtrere og lage lister på kontakter og ringelister basert på registrert kundekategori og bransje. Både Kundekategori og bransje er kundespesifikke lister som det er mulig å angi på en kontakt. Administrasjon av kundekategori og bransje ligger i Next Office.

Valg av bransje og kategori i oppsettet av filterutvalg i en ringeliste
Valg av bransje og kategori i kontaktfilter for en ringeliste.
Filrer for bransje og kundekategori i filteroppsettet på side Kontakter
Nye filtervalg på side Kontakter

Knytt kontakt til nytt objekt NY

Nå er det enklere å knytte en kontakt til et objekt. Funksjonen «Registrer interesse» ligger i utførmenyen på oversiktssiden til en kontakt. Valget åpner oppfølgingspanelet for kontakten og i fase «Interesse» i dette panelet kan det søkes opp et nytt objekt.

Merk: funksjonen krever at kontakten har svart «Ja» på samtykke for søkeprofil. Bruker må ha skriverettighet på objektet interessenten skal registreres på.

Registrer interesse fra oversiktssiden til en kontakt
Registrer interesse fra side Kontakt.

Knytt kontakter til nytt objekt NY

Funksjonen «Registrer interesse» beskrevet over er også tilgjengelig i utførmenyen på side Kontakter og i oppfølgingssiden for en ringeliste. Når bruker har valgt funksjonen vil det være mulig å velge en, flere eller alle interessenter i utvalget og knytte disse med ønsket relasjon til et objekt.

Kun kontakter som ikke allerede har en relasjon vil blir knyttet til objektet.

Registrer interesse fra utførmenyen på side Kontakter
Registrer interesse fra side Kontakter

Administrasjon

Nye reserverte aktivitetstyper

Nå kan kundespesifikke aktivitetstyper knyttes opp imot følgende reserverte typer:

 • Fotografering
 • Taksering
 • Hvitvaskingskontroll
 • Internkontroll

De nye reserverte typene kan hentes ut via HUB.

Autoutsendelse av SMS – oppdragstyper

Opplegg av en regel for autoutsendelse av SMS har ikke skilt mellom hvilken oppdragstype det gjelder. Dette er nå rettet.

I den sammenheng ber vi våre brukere om å legge opp nye eller endre deres eksisterende regler for autoutsendelse av SMS slik regelen gjelder for de oppdragstypene regelen var tiltenkt.

Valg av oppdragstyper i regel for autoutsendelse
Valg av oppdragstyper i sidepanel Rediger regel for autoutsendelse.

«Min ansettelse» NY

Det er lagt inn en ny seksjon på brukersiden «Min ansettelse» der det kan registreres detaljer om stillingsgrad og tilgjengelighet.

Stillingsgrad

På brukersiden kan det nå angis stillingsprosenten en bruker har. Det kan registreres type stilling og hvor stor prosentandel stillingen utgjør for brukeren. En bruker kan inneha flere stillinger med ulike prosentandeler som til sammen ikke kan overstige 100%.

Brukere som kan registrere stillingsgrad på brukere må ha følgende funksjonsrettigheter:

 • Funksjonsrettigheter for å administrere brukere/grupper
 • Funksjonsrettigheter for å administrere avdelinger
 • Administrator

Tilgjengelighet

Det er nå mulig å se og registrere status på ansettelsesforholdet på en bruker. Det er mulig å angi om en bruker er aktiv, permittert, sykemeldt eller er under oppsigelse. Det kan registreres et notat / tilleggsinformasjon om tilgjengeligheten. Status og notat er tilgjengelig som egne kolonner i rapporten for Meglerprovisjon.

De som kan registrere tilgjengelighet på brukere må ha følgende funksjonsrettigheter:

 • Funksjonsrettigheter for å administrere brukere/grupper
 • Funksjonsrettigheter for å administrere meglerprovisjon
 • Administrator
Ny seksjon «Min ansettelse»
Ny seksjon «Min ansettelse» på brukersiden.

Next Office

Opprette reservert kunderelasjonsgruppe for «Selgers ektefelle»

Vitec har levert en ny kunderelasjon og reservert gruppe for «Selgers ektefelle». Avkrysning på e-skjøte (registrering av selgers sivilstand), samt flettekoder til bruk i dokumentmaler blir levert i en senere versjon.

FINN-modulen – «Om prosjektet»

I FINN-modulen er det nå mulig å sette innstilling for at det ved markedsføring av enkeltenheter i et prosjekt, kan velges at feltet «Om prosjektet» ikke skal overføres.

Definere automatisk postering av vederlag

Det er nå mulig å definere hvilke posteringskoder som skal brukes for å føre vederlag på en oppdragstype ved budaksept.

Dette gjør det lettere å fakturere mot riktig reskontro/vederlagskonto og lar deg føre vederlag mot kjøper i stedet for selger på konsulent- og kjøpsoppdrag.

Øvrige forbedringer og feilrettinger

 • Forsikring og polisenummer: I seksjon «Beskrivelser» er polisenummer fjernet for objekter med eieform eierseksjon, andel, aksje og obligasjon. Feltet ligger i seksjonen for boligselskapet.
 • Kontonummer på relasjon: Bankkontonummer kan nå knyttes til objektets relasjon til kunden. Det betyr at en kunde kan ha forskjellige kontonummer knyttet til ulike oppdrag. Tidligere ble kontonummer knyttet til kontakten.
 • Dødsbo: Flagg/varsel for dødsbo som ble låst som en følge av ny funksjonalitet for dødsbo (versjon 4.5) er nå opphevet. Dvs. at varselet kan skrus av og på manuelt slik det var tidligere.
 • Søk: Nå vises oppgjørsstatus i søkeresultatet og i oversikten over sist besøkte objekter/kontakter.
 • Bud: Det er rettet en feil som gjorde at budbekreftelse ikke alltid kom inn i Next. Dette skjer når megler endrer dokumentasjonsmetode før mottatt «JA» fra budgiver. Det er tydeliggjort at budet er dokumentert på annen måte.
 • Visningswidget på side Oversikt: status på oppfølging i visningskortene forholdt seg til antall personer – ikke antall deltakere. Dette gjorde at oppfølgingsstatus i kortene ble misvisende.
 • Forhåndsvisning av PDF: Det er rettet en feil som gjorde at forhåndsvisning av PDF av og til viste feilaktig bilder av sideinnhold
 • Pant og lån: innlegging av kontonummer på lån kopierte kun første siffer til lånenummer-feltet. Feilen er rettet slik at hele kontonummeret blir kopiert over.
 • Noen oppslag hos Ambita, som grunnbok, kan bruke lang tid. Nå viser vi at oppslaget prosesseres, og skulle det feile vil det komme en informativ feilmelding.
 • Summering av estimert totalpris manglet omkostninger på side Oppdragsavtale / Prosjektavtale. Dette er nå løst.
 • Vår SMS-leverandør har en begrensing på maksimalt 2000 tegn ved sending av SMS. Vi har derfor laget en automatisk oppdeling av SMS-innholdet til flere SMS-er når tekstmengde gjør at dette inntreffer.
 • Marked og tjenester: Det er nå mulig å velge hvilken matrikkel som skal sendes ved bestilling av tjeneste.
 • Sidepanel for annonsebilder og e-Takst fra Eiendomsverdi: bedre forklaring av funksjonen med å legge til/fjerne bilder fra objektet som skal være med i annonsen/e-Taksten.
 • Forbedring i omsetningspanelet når man skal legge til en ny kjøper eller leietaker. Panelet viser riktig relasjon i paneloverskriften.