Vitecmaler Next 2. halvår 2020

Vi oppdaterer og vedlikeholder «Vitecmaler» i takt med nye versjoner av Next, basert på maldatabasen til NEF. I dette nyhetsbrevet vil du få en oversikt over når oppdateringene er lansert og hva som er endret. Vi viser for øvrig til nyhetsbrev for Next-versjoner som beskriver nye flettekoder og funksjonalitet knyttet til dokumentmalproduksjon.

Dato Mal / Beskrivelse
21.12.2020 Oppdatert «Forslag til fordelingskjennelse (Tvangssalg)» – versjon 4.2:

 • La til riktig flettekode for summering av utlegg og andre utgifter i punkt 3
10.12.2020 Oppdatert «Tilbudsbrev» – versjon 4.2:

 • Lagt til flettekoder for Andre utgifter som flettes kun dersom det finnes rader i budsjettoppstillingen klassifisert som Andre utgifter
 • Kategorisert mot oppdragskategorigrupper:
  • Næringssalg
  • Oppgjørsoppdrag
  • Prosjektsalg
  • Salg
30.11.2020 Oppdatert konsesjonsskjemaer – versjon 4.0/4.3:
Oppdatert malene med kategorisering til Prosjektsalg i tillegg til øvrige oppdragskategorigrupper

 • Egenerklæring om konsesjonsfrihet (Grønt skjema)
 • Egenerklæring om konsesjonsfrihet i kommuner med nedsatt grense (Rødt skjema)
 • Søknad om konsesjon (Blått skjema)
30.11.2020 Oppdatert oppgjørsmaler – versjon 4.4:
Følgende maler er oppdatert med kategoriering mot oppdragskategorigrupper/depotjournalgrupper/posteringsgrupper:

 • Eierskiftemelding og restanseforespørsel kommune
 • Erklæring om sletting
 • Følgebrev pantesperre/urådighet aksje
 • Følgebrev sikring
 • Følgebrev sletting av sikring
 • Følgebrev tinglysing
 • Følgebrev tinglyst pantedokument
 • Forkjøpsrett benyttet, brev opprinnelig kjøper
 • Inneståelseserklæring
 • Innfrielse lån/pant/utleggsforretning
 • Innfrielse restanse kommune
 • Innfrielse restanse grunneier
 • Klargjøringsbrev oppgjør selger
 • Klargjøringsbrev oppgjør kjøper
 • Oppgjørsbrev forretningsfører (sluttmelding)
 • Restanseforespørsel forretningsfører
 • Restanseforespørsel grunneier
 • Sletting av foreldet pant (30 år)
30.10.2020 Oppdatert skjemamaler:
Skjemaer fra Landbruksdirektoratet – versjon 4.0/4.2:

 • Egenerklæring om konsesjonsfrihet (grønt skjema) – oppdatert med endringer som trer i kraft 1. november
 • Egenerklæring om konsesjonsfrihet i kommuner med nedsatt konsesjonsgrense (rødt skjema) – oppdatert med endringer som trer i kraft 1. november
 • Søknad om konsesjon (blått skjema) – fjernet flettekode for kommunenavn i betegnelse-feltet da dette flettes i eget felt lenger ned i skjemaet

Skjemaer fra Statens Kartverk – versjon 4.4:

 • Skjøte – lagt inn nye flettekoder for innsender og referansenummer
 • Pantedokument (sikring) – lagt inn nye flettekoder for innsender, pantsetter og referansenummer
 • Hjemmelserklæring – lagt inn nye flettekoder for innsender og referansenummer

Skjemaene er også lansert mot versjon 4.4 med oppdragskategorigruppering i kategoriseringen av malene.

28.10.2020 Nye skjemamaler – versjon 4.3. Malene må tilpasses den enkelte kunde før de tas i bruk fordi de refererer til foretakets personvernerklæring og hvitvaskingsrutiner. Vi anbefaler at Vitecmalene gjøres inaktive og at det opprettes kundekopier.

 • Kundeopplysningsskjema: Foretakets personvernerklæring e.l. kan med fordel gjøres tilgjengelig på egen hjemmeside og ha en referanse i malen, eks. «For mer informasjon om Foretakets behandling av personopplysninger og rettigheter i den sammenheng, se meglerforetaket.no/personvern
 • Skjema for risikovurdering av kunden og oppdraget (Næring): Det må være en tydelig sammenheng mellom risikovurdering og rutinene. Foretakets hvitvaskingsrutiner kan legges inn som et PDF-vedlegg i malen samtidig som tekstene i malen «se hvitvaskingsrutinene» suppleres med referanser (eks. «[…], punkt 1»).

Oppdatert fire maler med nye foreach-flettekode mottakerspantforinnfrielse (fletter mottakers pant, uten å ta med samme panthavers pant ekskludert fra belåningsgrad (kjøpers pant, sikringspant osv.)) – versjon 4.3:

 • Anmodning pantefrafall (systemmal)
 • Innfrielse lån/pant/utleggsforretning
 • Restgjeldsforespørsel ved oppgjør (systemmal)
 • Saldoforespørsel (systemmal)
27.10.2020 Oppdatert «Alle flettekoder» – versjon 4.4:

 • Oppdatert med nye flettekoder for versjon 4.4
 • Lagt inn tips på hvordan fjerne minustegn foran beløp
01.10.2020 Oppdatert «Mottaker» – versjon 2.1:

 • Fjernet referanse til stilarket

Oppdatert «Vitec Stilark» – versjon 1.6:

 • Rettet opp i feil som gjorde at punktlister alltid startet på en ny side
 • Fjernet hardkodet linjehøyde på malinnhold (resulterte i skjevheter i PDF-fil)
22.09.2020 Oppdatert «Mottaker» – versjon 2.1:

 • Justert posisjon høyere
21.09.2020 Oppdatert «Mottaker» – versjon 2.1:

 • Forenklet kode uten tabell
11.09.2020 Oppdatert «Oppgjørsoppstilling kjøper» og «Oppgjørsoppstilling selger» – versjon 4.0:

 • La inn spørring mot oppgjørsdato slik at denne ikke fletter «Mangler data» dersom den ikke finnes

Oppdatert «Søknad om konsesjon (Blått skjema)» – versjon 4.3:

 • Kosmetisk endring av kode for blåfargen

Oppdatert «Oppdragsavtale næringsutleie» – versjon 4.3:

 • Endret infoboks om oppdragsavtalen tilsvarende utleieoppdrag
 • Fjernet infoboks som gjaldt næringssalg
10.09.2020 Oppdatert systemmalene «Oppgjørsbrev kjøper» og «Oppgjørsbrev selger» – versjon 4.0:

 • Lagt inn emne på e-post: Adressen, oppdragsnummer og «Oppgjørsoppstilling»
09.09.2020 Ny mal «Søknad om konsesjon (Blått skjema)» – versjon 4.3:

 • Ny skjemamal – hentet fra Landbruksdirektoratet

Oppdaterte «Oppdragsavtale næringsutleie» – versjon 4.3:

 • Endret tekst i punkt 4.1 og 4.2 tilsvarende utleieoppdrag.
27.08.2020 Oppdaterte fire leieavtaler for næring med utgave- og versjonsummer – versjon 4.1:

 • Fremleieavtale næringslokaler
 • Kortidsleieavtale næringslokaler
 • Leieavtale co-working
 • Leieavtale næringslokaler (brukte/som de er / nye/rehabiliterte lokaler)
25.08.2020 Oppdaterte «Følgebrev tinglysing» – versjon 4.2

 • La til flettekoder for å flette kjøpers pantedokumenter dersom dokumentet flettes utenom depotet.
20.08.2020 Oppdaterte «Begjæring om utstedelse av skjøte/hjemmelsdokument» – versjon 4.0

La inn spørring mot en eller flere kjøpere i teksten.

19.08.2020 Oppdaterte 19 tvangsalgsmaler med rettens referansenummer i emnefelt for e-post. Gjelder følgende maler:

 • Anmodning om beboerliste Folkeregisteret (Tvangssalg) – versjon 4.0
 • Anmodning om stadfestelse til tingretten (Tvangssalg) – versjon 4.0
 • Anmodning om tilgang til salgsobjekt (Tvangssalg) – versjon 4.0
 • Begjæring om utstedelse av skjøte/hjemmelsdokument (Tvangssalg) – versjon 4.0
 • Bekreftelse på mottatt tvangssalgsoppdrag – versjon 4.0
 • Erklæring fra panthaver/rettighetshavere (Tvangssalg) – versjon 4.0
 • Erklæring fra saksøkte (Tvangssalg) – versjon 4.2
 • Foreleggelse av bud og melding om begjæring av stadfestelse (Tvangssalg) – versjon 4.0
 • Forslag til fordelingskjennelse (Tvangssalg) – versjon 4.0
 • Fravikelsesbegjæring fra kjøper etter overtakelse (Tvangssalg) – versjon 4.0
 • Innkreving av kjøpesum fra kjøper (Tvangssalg) – versjon 4.0
 • Innkreving av kjøpesum fra kjøper ved anke (Tvangssalg) – versjon 4.0
 • Oppgjørsbrev saksøkte (Tvangssalg) – versjon 4.0
 • Varsel om heving av tvangssalg – versjon 4.0
 • Varsel om tvangssalg til panthaver/rettighetshaver – versjon 4.0
 • Varsel om tvangssalg til saksøker – versjon 4.0
 • Varsel om tvangssalg til saksøkte – versjon 4.0
 • Varsel om tvangssalg til saksøktes husstand – versjon 4.0
 • Varsel til kjøper ved forsinket betaling (Tvangssalg) – versjon 4.0
27.07.2020 Oppdaterte «Oppgjørsbrev kjøper» og «Oppgjørsbrev selger» – versjon 4.0

 • Lagt til setning om at oppgjørsoppstillingen (vedlegget) er passordbeskyttet.

Oppdaterte «Egenerklæring om konsesjonsfrihet (Grønt skjema)» og «Egenerklæring om konsesjonsfrihet i kommuner med nedsatt grense (Rødt skjema)» – versjon 4.0

 • Nye versjoner fra 10.09.2019 med informasjon om samboerskap trukket ut i eget avsnitt
 • Rettet noen skrivefeil
02.07.2020 Ny mal «Oppdragsavtale Næringsutleie» – versjon 4.3

Ny mal for næringsmeglere med hjelpeknapper for alle fotnoter, basert på mal utarbeidet av NEF/FFN.

Oppdaterte 29 maler med nye sjekkbokser – versjon 4.2:

 • Akseptbrev kjøper
 • Aksetpbrev kjøper prosjekt
 • Akseptbrev selger
 • Alle flettekoder 4.3 (- versjon 4.3)
 • Budskjema
 • Erklæring fra saksøkte (Tvangssalg)
 • Hjemmelserklæring
 • Hjemmelsoverføring
 • Kjøpekontrakt
 • Kjøpetilbud prosjekt
 • Kundeerklæring juridisk person
 • Oppdragsavtale
 • Oppdragsavtale Næringssalg
 • Oppgjørsskjema kjøper
 • Oppgjørsskjema selger
 • Overtakelsesprotokoll
 • Pantedokument (sikring)
 • Pantesperre/urådighet aksje
 • Pro-contra skjema
 • Rekvisisjon info brannvesen
 • Rekvisisjon info e-verk
 • Rekvisisjon info ferdigattest
 • Rekvisisjon info forretningsfører
 • Rekvisisjon info grunneier
 • Rekvisisjon info kommune
 • Rekvisisjon info velforening
 • Rekvisisjon restgjeld
 • Selvdeklarering PEP
 • Skjøte